Bebossen: impact op wateroverlast

Impact op wateroverlast

Bossen verminderen en vertragen de oppervlakkige afvoer van regenwater, doordat de infiltratie er groter is en/of doordat er, via interceptie, meer water tijdelijk geborgen wordt. Op hellend terrein kunnen ze ook de afstroomsnelheid verminderen en zorgen voor minder erosie. Bladeren verminderen de impact van regendruppels op bodemdeeltjes, waardoor minder bodemdeeltjes worden losgeslagen. Stengels en stammen zorgen ervoor dat afstromend regenwater vertraagt en een minder erosieve kracht krijgt. Wortels en organisch materiaal verhogen de infiltratiecapaciteit en de weerstand van de bodem tegen erosie. Hoe hoger de bedekkingsgraad, hoe kleiner de kans op erosie. Bebossing (maar ook gras) zorgt er dus voor dat het rioolstelsel minder wordt belast; zowel door slib als door water.
 

Bebossen-Wateroverlast

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Een bodem onder bos is gemiddeld tot ruim 100 maal minder erosiegevoelig dan een maisakker. Maar veel hangt af van de bosstructuur; een verharde bodem in een beukenbos zonder kruidlaag is bijvoorbeeld relatief erosiegevoelig. Van Der Biest K., Van Gossum P., Struyf E., Van Daele T. (2014). Ecosysteemdienst regulatie van erosierisico

Zoek concrete maatregelen met impact op wateroverlast